ანგარიშები

საძოვრების მართვასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის მიმოხილვა

„საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისთვის – საბუკო“ 2019 წლის 1 იანვრიდან მუშაობს მდინარე ივრის ჭალის ტყეებისა და მიმდებარე ტერიტორიების აღდგენის ხელშეწყობისათვის. პროექტის ფარგლებში, მიწის საფარის მდგომარეობა შეფასდა ჭაჭუნას აღკვე თილის ტერიტორიის 748.1 ჰექტარზე

მდინარე ივრის ჰიდროლოგიური ანგარიში

დოკუმენტში წარმოდგენილია ზოგადი ჰიდროლოგიური დახასიათება და წყალდიდობის მოდელირების საბოლოო ანგარიში.

საძოვრების მართვის გეგმა ჭაჭუნას აღკვეთილისთვის

საძოვრების მართვის რეკომენდაციების საერთო მიზანს წარმოადგენს ჭაჭუნას აღკვეთილის ფარგლებში საძოვრების ტერიტორიაზე საქონლის მაქსიმალური მოცულობის განსაზღვრა და როტაციული ძოვების სქემის შემუშავება. გეგმა უნდა იყოს სამომავლოდ იჯარის კონტრაქტის საფუძველი, რომელიც დააკმაყოფილებს დაცული ტერიტორიის მოთხოვნებს.

ივრის ჭალების ფიტოპათოლოგიური და ენტომოლოგიური კვლევა – ინფოგრაფიკა

მოცემულ ინფოგრაფიკაში მოკლედაა შეჯამებული საბუკოს მიერ ჩატარებული ივრის ჭალების ფიტოპათოლოგიური და ენტომოლოგიური კვლევა

ზურმუხტის ქსელის საიტების კვლევა რაჭაში – რაჭა 3 და რაჭა 4

აღნიშნული ანგარიში წარმოადგენს იმ მასალების შემაჯამებელ დოკუმენტს, რომელიც მოპოვებულია საქართველოს ჩრდილოეთ ნაწილში, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში, ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი საიტების კვლევის დროს

ზურმუხტის ქსელის საიტების კვლევა რაჭაში – რაჭა 1 და რაჭა 2

კვლევის მთავარი მიზანია ყველა სამეცნიერო მონაცემის შეგროვება და ორივე ადგილის (რაჭა 1 და რაჭა 2) შესახებ შესაბამისი სტანდარტული მონაცემთა ფორმების (SDF) შევსება

2017 წლის ანგარიში

საბუკოს  2017 წლის ანგარიშში შეჯამებულია განვლილი წლის მანძილზე ჩვენ მიერ განხორციელებული საქმიანობა, აქტივობები და სამომავლო გეგმები

ELP Annual Review 2019

With the support of the Cambridge Conservation Initiative an unique Endangered Landscapes Programme is being implemented in about 10 countries. SABUKO has a honor to lead a project titled Restoring Gallery Forest and Grasslands in the Iori River Valley in Georgia.

This report reviews all the amazing work done within the frames of the programme.

ELP Annual Review 2019

With the support of the Cambridge Conservation Initiative an unique Endangered Landscapes Programme is being implemented in about 10 countries. SABUKO has a honor to lead a project titled Restoring Gallery Forest and Grasslands in the Iori River Valley in Georgia.

This report reviews all the amazing work done within the frames of the programme.