მდინარე ივრის ჭალის ტყის სიჯანსაღის შეფასება

მდინარე ივრის ჭალის ტყეების და მისი მიმდებარე ტერიტორიების აღდგენის პროექტის ფარგლებში საბუკომ მდინარე ივრის ჭალის ტყის სიჯანსაღე შეაფასა.

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა, მდინარე ივრის ჭალის ტყეების აღწერა და მდგომარეობის შეფასება, მათი ბუნებრივი საზღვრების განსაზღვრა, შედარება დღევანდელ საზღვრებთან და ცვლილებების მიზეზების დადგენა. ასევე იმის გარკვევა, შეამცირა თუ არა, კონკრეტულად დალის წყალსაცავმა ჭაჭუნას აღკვეთილის ტერიტორიაზე არსებული ჭალის ტყეების ფართობი. იქონია თუ არა გავლენა, იქ არსებული ფლორისტული შემადგენლობის ცვლილებებზე.

ამავე დოკუმეტში იხილავთ ივრის ჭალების ენტომოლოგიური და ფიტოპათოლოგიური კვლევის ანგარიშსაც.

ასევე გაეცანით

მდინარე ივრის ჭალის ტყის სიჯანსაღის შეფასება

მდინარე ივრის ჭალის ტყეების და მისი მიმდებარე ტერიტორიების აღდგენის პროექტის ფარგლებში საბუკომ მდინარე ივრის ჭალის ტყის სიჯანსაღე შეაფასა.

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა, მდინარე ივრის ჭალის ტყეების აღწერა და მდგომარეობის შეფასება, მათი ბუნებრივი საზღვრების განსაზღვრა, შედარება დღევანდელ საზღვრებთან და ცვლილებების მიზეზების დადგენა. ასევე იმის გარკვევა, შეამცირა თუ არა, კონკრეტულად დალის წყალსაცავმა ჭაჭუნას აღკვეთილის ტერიტორიაზე არსებული ჭალის ტყეების ფართობი. იქონია თუ არა გავლენა, იქ არსებული ფლორისტული შემადგენლობის ცვლილებებზე.

ამავე დოკუმეტში იხილავთ ივრის ჭალების ენტომოლოგიური და ფიტოპათოლოგიური კვლევის ანგარიშსაც.

ასევე გაეცანით

HEY YOU, SIGN UP AND CONNECT TO SABUKO!

Be the first to learn about our latest trends and get exclusive offers

Will be used in accordance with our Privacy Policy

Facebook Twitter Instagram YouTube
Start typing to see products you are looking for.