კონსერვაციული საჭიროებების შეფასება ბექობის არწივზე, საქართველოში (CLP – Conservation Leadership Programe)

     როგორც საერთაშორისო ასევე ეროვნული წითელი ნუსხის მიხედვით, ბექობის არწივი კლასიფიცირებულია, როგორც მოწყვლადი სახეობა. საქართველოს აღმოსავლეთ მხარე სახეობისათვის საკვებით მდიდარ, მაგრამ საბუდარი ადგილებით მწირ ტერიტორიას წარმოადგენს. პროექტი მიზნად ისახავდა ბექობის არწივის საბუდარი ტერიტორიების გაზრდას, რაც ელექტროანძებზე პლანფორმებისა და ხელოვნური ბუდეების დამონტაჟების ხარჯზე უნდა მომხდარიყო.  

2017-12-12T13:18:50+00:00