ხედვა და მისია 2017-12-15T04:01:26+00:00

საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისათვის (საბუკო)Birdlife International -ის პარტნიორი საქართველოში, არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომლის ძირითად საქმიანობას სახეობებისა და მათი ჰაბიტატების შენარჩუნება წარმოადგენს.

საბუკოს მისიაა საქართველოს ველური ბუნების დაცვა, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის ხელშეწყობა წარმოადგენს.

საბუკოს ერთ-ერთ ძირითად  სამოქმედო მიზანს  საქართველოში ფრინველებისა და მათი ჰაბიტატების დაცვა, კონსერვაცია და მონიტორინგი წარმოადგენს.

აბუკოს ძირითადი  სამუშაო მიმართულებები:

  • ველური ბუნების მნიშვნელობისა და კონსერვაციის შესახებ ცნობიერების ამაღლება
  • საველე კვლევების, ექსპედიციებისა და  მონიტორინგის განხორციელება
  • ჰაბიტატების აღდგენა და რეაბილიტაცია
  • ადგილობრივი მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართვა ბუნების კონსერვაციის ქმედებებში
  • ეკო-ტურიზმის (birdwatching) ხელშეწყობა და განვითარება
  • Birdllife International -ის სტრატეგიის განხორციელება ეროვნულ დონეზე